Ефект на Ice Power Ладниот Гел (Ice Power Cold Gel) врз температурата на кожата

Промена на температурата на кожата, после апликација на Ice Power Ладниот Гел (Ice Power Cold Gel)*

Неколку термографички студии, укажуваат дека Ice Power Ладниот Гел (Ice Power Cold Gel) ја намалува температурата на кожата за 5-7°C. Физичкиот ефект на ладење на ментолот и етанолот, е подолготраен, споредено со традиционалната ладна терапијаи поради тоа, ослободувањето од болката е поефикасно.

* Абстракт: Светски Институт за Болка 4.-6.2.2012:“ Верификација на ефектите на ладниот гел од страна на термалните сензори во кожата и симултана динамичка термографија“, Аираксинен О. и сор (World Institute of Pain 4.-6.2.2012: “Cold gel effects verified by thermal skin sensors and simultaneous dynamic thermography”, Airaksinen O. et al.)