Vetenskapligt bevisad effekt

Vetenskapligt bevisad effekt vid mjukdelsskador

Clinical study:

Efficacy of Cold Gel for Soft Tissue Injuries, A Prospective Randomized Double-Blinded Trial

Olavi V. Airaksinen, MD, PhD, Nils Kyrklund, MD, Kyösti Latvala, MD, Jukka P. Kouri, MD, Mats Grönblad, MD, PhD, and Pertti Kolari, PhD

From the Departments of Physical and Rehabilitation Medicine, Kuopio University Hospital, Kuopio, Tampere University Hospital, Tampere, and Helsinki University Hospital and the Invalid Foundation, Helsinki, Finland

Vår Ice Power kylande gel ger en vetenskapligt bevisad smärtstillande effekt och påskyndar läkningsprocessen efter mjukdelsskador. Den första vetenskapliga studien (i hela världen) gällande effekterna av kylande geler har nyligen blivit klar i Finland. En sammanfattning av studien har publicerats i den ansedda tidskriften The American Journal of Sports Medicine.
Studien, som utfördes i Helsingfors, Tammerfors och Kuopio, visade att patienternas smärta minskade med hälften redan under den första veckan då de använde gelen. Inom kontrollgruppen lindrades smärtan under motsvarande tid med endast dryga 10 %. Funktionsförmågan förbättrades betydligt snabbare hos dem som använde den kylande gelen i jämförelse mot dem som tillhörde kontrollgruppen.

Studien inkluderade 74 patienter med kliniskt konstaterad skada i vrist, ben, arm eller knä. Studien leddes av docent Olavi Airaksinen vid Kuopio universitetscentralsjukhus, som poängterar att patientmängden i studien var tillräcklig för att presentera vetenskapligt bevisade resultat.

Patienterna randomiserades till två olika grupper, där den ena gruppen fick använda den kylande, finländska Ice Power gelen fyra gånger dagligen i två veckors tid. Kontrollgruppen fick placebogel. En specialistläkare undersökte patienterna efter en, två och fyra veckor. Bägge grupperna fick använda antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel och förband, men alla andra behandlingar i gelform (förutom studiepreparatet) var förbjudna under studien.

– Smärtans svårighetsgrad utvärderades såväl i vila som i rörelse med hjälp av den s.k. VAS-skalan (visuell analog skala). Dessutom utvärderades även andra fördelar av behandlingen, samt hur pass nöjda patienterna var med sin behandling, med hjälp av frågeformulär och läkarundersökningar, säger Olavi Airaksinen.

Effekten av den kylande gelen sätter in genast då den stryks på huden. Efter den inledande undersökningen av patienterna, uppmättes smärtutvecklingen under studien med hjälp av VAS med en veckas mellanrum. En vecka efter inledd behandling hade smärtan inom Ice Power-gruppen lindrats till nästan hälften, d.v.s. från 59 till 30 (smärtskalan var 0 – 100). Inom kontrollgruppen lindrades smärtan bara från 58 till 45. Två veckor in i studien var motsvarande siffror 14 och 26, och efter fyra veckor 7 och 13.

Enligt en förfrågan till patienterna var 80 % av dem som använde den kylande gelen nöjda med sin behandling. Inom kontrollgruppen var motsvarande andel 44 %. Patienterna som fått kylande gel var också mer benägna att vid behov välja samma behandling nästa gång / i samband med nästa eventuella skada än de patienter som tillhört placebogruppen.
I samband med studien undersöktes också de fysiologiska effekter den kylande gelen har på hudens blodcirkulation. Dessa undersökningar utfördes på 20 patienter och jämfördes mot effekterna av andra vårdande alternativ (salvor, krämer) som finns på marknaden. Testerna utfördes i laboratoriemiljö, och den kylande gelen skilde sig markant från de andra undersökta produkterna. Ice Power kylande gel förbättrade hudens blodcirklation med 300 %, då resultaten för övriga produkter blev endast 20 – 30 %.